Uvjeti korištenja

1. Pružatelj usluge i Korisnik

Pružatelj usluge je trgovačko društvo Temporis savjetovanje d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Lopatinečka 4 (dalje: Pružatelj usluge).

Pružatelj usluge svojim korisnicima omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetskog portala Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj na Internet stranici app.biltenjavnenabave.hr i pripadajućoj aplikaciji (dalje: Bilten). Bilten pruža informacije koje su namijenjene obrazovnom i znanstvenom procesu s ciljem unapređenja rada javnih i sektorskih naručitelja, ustanova, ponuditelja (trgovačkih društava i fizičkih osoba) te svih zainteresiranih koji sudjeluju u procesu javne nabave. Nova Internet stranica i aplikacija Biltena predstavlja nadogradnju internet stranice Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj iz 2016. godine.

Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa ili koristi stranice Biltena, bez obzira na to koristi li besplatne stranice ili stranice za koje je potrebna pretplata te prijava s korisničkim imenom i lozinkom (dalje: Korisnik).

Uvjeti za korištenje usluga i sadržaja Biltena su regulirani ovim Uvjetima korištenja Biltena (dalje: Uvjeti korištenja).

2. Pretplata i zasnivanje ugovornog odnosa

Ukoliko se Korisnik registrirao za pretplatu na Bilten, smatra se da je s Pružateljem usluge sklopio ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za pristup Biltenu temeljem kojeg će Pružatelju usluge platiti pretplatu te koristiti internet stranice Biltena za pregled i korištenje sadržaja, a za što je potrebna prijava s korisničkim imenom.

Potpisana i pravilno ispunjena narudžbenica, također predstavlja ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Početni, Osnovni ili Premium model pretplate. Opseg pojedinog modela pretplate dostupan je na biltenjavnenabave.hr te Korisnik odabirom jednog od ponuđenih modela prihvaća da je upoznat s opsegom prava i pristupa na sadržaj koji taj model pretplate obuhvaća.

Pružatelj usluge dodjeljuje Korisniku korisničko ime i lozinku. Korisnik se obvezuje da vlastito korisničko ime i pripadajuću lozinku neće dijeliti s trećim osobama te da takvo postupanje predstavlja povredu ovih Uvjeta korištenja.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju listu ugovorenih klauzula na čiju primjenu Korisnik pristaje registracijom i plaćanjem pretplate te ovi Uvjeti korištenja čine sastavni dio takvog ugovora.

Uvjeti za početak korištenja Biltena su sklopljen ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa ili pravilno ispunjena i poslana narudžbenica, dodjele korisničkog imena i lozinke Korisniku, od strane Pružatelja usluga, te plaćanja pretplate od strane Korisnika.

Ugovorni odnos između Pružatelja usluge i Korisnika zasniva se na određeno vrijeme od godinu dana, sukladno važenju pojedinog modela Pretplate, pri čemu svaka ugovorna strana može otkazati ugovor bez obveze navođenja razloga za otkaz. U slučaju otkaza, ugovor prestaje zadnjeg dana u mjesecu ako je obavijest o otkazu dostavljena drugoj ugovornoj strani do 15. u mjesecu, a ako je obavijest o otkazu dostavljena drugoj ugovornoj strani nakon 15. u mjesecu, ugovorni odnos prestaje zadnjeg dana sljedećeg mjeseca.

Stranka koja otkazuje ugovor, obavijest o otkazu drugoj ugovornoj strani mora dostaviti u pisanom obliku preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu registriranog sjedišta, odnosno zadnju adresu o kojoj je stranka obavijestila drugu ugovornu stranu ili e-mail adresu koju je Korisnik koristio prilikom registracije.

Ukoliko je Korisnik potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača, on nema pravo na jednostrani raskid ugovora prije isteka prva 3 mjeseca od zasnivanja ugovornog odnosa s obzirom na to da je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju.

Pružatelj usluge ima pravo otkazati ugovor bez otkaznog roka u sljedećim slučajevima:

  • 1. ako Korisnik krši ove Uvjete korištenja.
  • 2. ako Korisnik ne koristi korisničko ime i zaporku u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

O otkazu ugovora zbog gore navedenih razloga Pružatelj usluge obavijestiti Korisnika preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu registriranog sjedišta, odnosno zadnju adresu o kojoj je stranka obavijestila drugu ugovornu stranu ili e-mail adresu koju je Korisnik koristio prilikom registracije.

3. Opće odredbe

Korištenjem bilo kojeg dijela sadržaja ili servisa koji pripadaju Biltenu, bez obzira na način korištenja, smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumije i prihvaća.

Pružatelj usluge zadržava pravo promjene izgleda, sadržaja i opsega Biltena, svih usluga, Internet stranica i podstranica te pripadajuće aplikacije koje su sastavni dio Biltena, nadogradnju Internet stranice i pripadajuće aplikacije u svim smjerovima, kao i ovih Uvjeta korištenja. O izmjenama ovih Uvjeta korištenja Korisnik će biti obaviješten objavom na Internet stranici app.biltenjavnenabave.hr iz koje će biti jasno vidljivo da su Uvjeti korištenja izmijenjeni. Korisnik, davanjem suglasnosti na ove Uvjete korištenja prilikom registracije ili korištenja sadržaja Biltena, pristaje da se izmjena Uvjeta korištenja objavi kako je ovdje navedeno te se odriče potraživati zasebnu dostavu izmijenjenih Uvjeta korištenja.

Prilikom korištenja Biltena, a bez obzira na način korištenja, Korisnik je u cijelosti dužan poštovati relevantne odredbe ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa te ovih Uvjeta korištenja.

Korisnik se pristankom na ove Uvjete korištenja obvezuje da se ni jedan sadržaj Biltena, kao nikoji njegov dio, neće koristiti u nezakonite svrhe ili protivno odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Bilten te svi njegovi sadržaji sastavljeni su, prema najboljem saznanju Pružatelja usluge, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te praksi Europskog suda pravde, važećim na dan sastavljanja pojedinog sadržaja. Sadržaj autorskih radova može biti podložan interpretaciji autora.

Pružatelj usluga Korisnicima stavlja na raspolaganje filtere za brzo pretraživanje sadržaja Biltena. Neovisno o mogućnosti korištenja filtera upućuje se Korisnik i na samostalno pretraživanje sadržaja Biltena bez korištenja filtera. Pružatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost prema Korisnicima za rezultate filtriranja. 

Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja potvrđuje da je upoznat kako Pružatelj usluge i autori pojedinih sadržaja u Biltenu nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući i izmaklu korist) nastalu Korisniku korištenjem Biltena i njegovog sadržaja, a Pružatelj usluge osobito nije odgovoran za sadržaje koje na Internetskoj stranici Biltena ili aplikaciji objave treće osobe, niti je te sadržaje dužan provjeravati.

Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja opreme, zamjene opreme i sl, Pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti Biltena i/ili njegovog pojedinog sadržaja.

Pružatelj usluge pridržava pravo da, u slučaju sumnje da Korisnik postupa suprotno članku 4. ovih Uvjeta korištenja, ograniči ili u cijelosti uskrati Korisniku korištenje Biltena.

U potpunosti je isključena odgovornost Pružatelja usluge za svaku štetu (uključujući i izmaklu korist) koja bi Korisniku mogla nastati zbog prekida rada Biltena, odnosno otežanog pristupa Biltenu.

4. Opseg korištenja i prava intelektualnog vlasništva

Korisnik pristankom na ove Uvjete korištenja portala Biltena javne nabave u RH potvrđuje da je upoznat sa sljedećim činjenicama:

  • Svi dokumenti koji čine sadržaj Biltena – što uključuje, ali se ne ograničava na, autorske članke, fotografije, hodograme, logo Biltena, tablice, nacrte dokumenata, filtere i način filtriranja, i slično – predstavljaju autorska djela te su zaštićeni autorskim pravom kojeg je nositelj Pružatelj usluge.
  • Zbirke sastavljene od dokumenata, kao i dijelovi zbirki, odnosno dijelovi dokumenata koji čine sadržaj Biltena ili njegov dio zaštićeni su autorskim pravom Pružatelja usluge.
  • Korisnik se obvezuje da će prilikom korištenja sadržaja Biltena poštivati autorska prava Pružatelja usluge, odnosno autora, u cijelosti, odnosno da neće umnažati ni jedan njegov dio, neovisno je li riječ o svrsi koja je komercijalna ili ne.
  • Korisnik nema pravo vršiti distribuciju sadržaja Biltena (a što uključuje i objavu na oglasnim pločama Korisnika, i/ili na internim stranicama Korisnika – intranet), u cijelosti, niti u dijelovima, niti ga priopćavati javnosti.
  • Korisnik nema pravo vršiti preinake, prerade ili bilo kakve druge izmjene autorskih djela koja čine sadržaj Biltena.
  • Korisnik nema pravo svoje korisničke podatke dijeliti sa drugima.
  • Korisnik ima pravo pristupa Biltenu putem dvije različite IP adrese.

Ukoliko pristup korisničkom računu Korisnika bude pokušavan putem više od dvije različite IP adrese, ili dva Korisnika se koriste sadržaj Biltena s istim korisničkim imenom i lozinkom, korisnički račun tog Korisnika automatski će biti blokiran te će Korisnik biti upućen kontaktirati administratora.

Izričito su zabranjeni svi oblici prenošenja sadržaja koji čini Bilten, odnosno omogućavanje korištenja sadržaja Biltena trećim osobama.

Pružatelj usluge nositelj je autorskih prava na cjelokupnom sadržaju Biltena, koji uključuje, ali se ne ograničava na, tekstualne sadržaje, grafičke sadržaje, baze podataka, programski kod, vizualni identitet stranice kao i sve njene funkcionalnosti (uključivo i zaštitu načina rada tražilice te filtere koji se koriste za pretraživanje).  

Korištenje bilo kojeg dijela sadržaja Biltena suprotno ovim Uvjetima korištenja smatra se kršenjem autorskih prava Pružatelja usluge, odnosno autora.

Korisnik odgovara Pružatelju usluge za svu eventualnu štetu koja Pružatelju usluge nastane kršenjem odredbi ove glave Uvjeta korištenja od strane Korisnika.

5. Postupak s korisničkim imenom i lozinkom

Korisnik se obvezuje da će dodijeljeno korisničko ime i lozinku za korištenje Biltena čuvati kao poslovnu tajnu te da će korisničko ime koristiti samo Korisnik osobno, odnosno da korisničko ime i lozinku neće učiniti dostupnima trećim osobama.

Korisnik odgovara Pružatelju usluge za štetu koja bi mu nastala zbog zlouporabe korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštenog korisnika, odnosno treće osobe kojoj je omogućio korištenje njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnik je obvezan u slučaju saznanja za činjenice koje ukazuju na mogućnost zloporabe korisničkog imena ili lozinke bez odgode obavijestiti Pružatelja usluge. U slučaju gubitka korisničkog imena ili lozinke, Korisnik se obvezuje bez odgode obavijestiti Pružatelja usluge.

Pružatelj usluge zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti uporabu sadržaja Biltena Korisniku u slučaju nepoštivanja odredbi ovih Uvjeta korištenja, a osobito u slučaju zlouporabe dodijeljenih mu korisničkog imena i lozinke.

6. Izjava o kolačićima (Cookie policy)

Ukoliko Bilten sadržava poveznice na Internet stranice koje nisu održavane od strane Pružatelja usluge, Pružatelj usluge za sadržaj tih stranica ne odgovara ni u kojem dijelu.

7. Izjava o kolačićima (Cookie policy)

Kako bi posjet našoj internetskoj stranici učinili što jednostavnijim, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti manju količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići su datoteke koje omogućuju usporedbu novih i stalnih posjetitelja stranice, pomažu u razumijevanju kako se korisnici kreću po stranici i omogućuju uvid u to kako daljnje unaprijediti stranicu u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva pregledavanja.

7.1. Kolačići (Cookies)

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo koju može neposredno dostaviti web stranica koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke i postavke za web stranice, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, nakon otvaranja iste web stranice, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici, što omogućuje našoj stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

7.2 Obavezni kolačići (eng. „required cookies“)

Kolačići neophodni za osnovnu funkcionalnost Biltena i ne mogu biti isključeni. Predstavljaju zahtjev za uslugama kao što su: Postavke privatnosti, Prijava ili Popunjavanje obrazaca. Vašem pregledniku možete zadati da Vas obavijesti o korištenju ili blokira ove kolačiće, ali u tom slučaju neki dijelovi Internet stranice neće raditi.

7.3 Funkcionalni kolačići (eng. „functional cookies“)

Kolačići neophodni za dodatne funkcionalnost i povećanu sigurnost Biltena. Njih može postaviti Pružatelj usluge ili online servisi čije se usluge koriste na Internet stranicama Biltena.

7.4 Kolačići izvedbe (eng. „performance cookies“)

Kolačići prate izvedbu Internet stranica Biltena dok korisnik s njome komunicira. Svi prikupljeni podaci su anonimni. Ovi kolačići ne prikupljaju identifikacijske podatke o posjetitelju.

7.5 Marketinški kolačići (eng. „marketing coockies“)

Kolačići za usluge oglašavanja i analitike koji stvaraju dnevnu statistiku i prikazuju oglase. Mogu se koristiti kako bi se Korisniku prikazivali relevantni oglasi.

7.6 Korištenje osobnih informacija i blokiranje kolačića

Osobne informacije (poput imena ili e-mail adrese Korisnika) mogu biti spremljene jedino ako Korisnik to omogući. Internet stranice Biltena ne mogu pristupiti podacima kojima Korisnik nije omogućio pristup te ne može pristupiti drugim datotekama na računalu.

Blokiranje kolačića je moguće, podešavanjem postavki računala Korisnika da briše kolačiće s internetskih stranica i/ili Korisnika obavijesti o pohranjivanju kolačića na Vašem računalu.

Nakon blokiranja kolačića Biltena i dalje ćete moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Korisniku će biti nedostupne (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem web pregledniku odabirom izbornika za pomoć).

7.7 Više informacija o kolačićima

Dodatne informacije oko isključivanja pohranjivanja kolačića možete dobiti na sljedećim web adresama:

8. Smjernice o privatnosti

Smjernice o privatnosti koje su objavljene na biltenjavnenabave.hr/smjernice-i-pravila-o-privatnosti predstavljaju sastavni dio Uvjeta korištenja.

9. Izjava o zaštiti privatnosti

Pružatelj usluge obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 42/2018).

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Osobne podatke Pružatelj usluge prikuplja i obrađuje u svrhe pružanja usluge korištenja Biltena, što obuhvaća postupak registracije Korisnika, plaćanje korištenja usluge, korisničku podršku, odgovaranje na upite ili zahtjeve, slanje na adresu elektroničke pošte koja sadrži obavijesti o događajima, sadržajima i ponudama (newsletter) te korištenje internetske stranice biltenjavnenabave.hr i pripadajuće aplikacije app.biltenjavnenabave.hr.

Osobni podaci obrađuju se i koriste samo u mjeri u kojoj je to nužno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka.

Prilikom registracije predmet obrade su sljedeći osobni podaci: korisničko ime, lozinka, ime i prezime odgovorne osobe, odnosno ime i prezime odgovorne osobe ako je Korisnik pravna osoba, adresa elektroničke pošte, OIB Korisnika, adresa, telefon/fax i broj računa/IBAN.

Osobne podatke Korisnika Pružatelj usluge obrađuje i u marketinške svrhe. Privola za obradu podataka u marketinške svrhe slobodno je dana prilikom registracije i prihvaćanja ovih Uvjeta korištenja i u svakom trenutku može se povući. Privola se može povući zahtjevom Korisnika poslanim na elektroničku poštu službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobne podatke Korisnika Pružatelj usluge, osim pravnim osobama koje se bave održavanjem Internet stranice i aplikacije Biltena, ne dostavlja drugim primateljima, osim ako ga Korisnik posebnom privolom na isto ovlasti ili ako je to potrebno zbog ispunjenja zakonskih obveza Pružatelja usluge.

Pružatelj usluga poduzima tehničke i organizacijske zaštitne mjere radi zaštite osobnih podataka Korisnika. Pružatelj usluga brine da se osobni podaci obrađuju samo u mjeri u kojoj  je to nužno za postizanje svrhe obrade uz minimalno razdoblje čuvanja, ovisno o svrsi obrade.

Ukoliko Korisnik smatra da je obrada osobnih podataka koju Pružatelj usluge provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka o istome može obavijestiti Pružatelja usluga pisanim putem na adresu Voditelja obrade ili putem e-mail adrese: bilten@temporis.hr.

Pravo na pristup – Korisnik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Pružatelj usluga obrađuje u odnosu na njega i o načinu na koji ih obrađuje.

Pravo na ispravak – Korisnik može bilo kojem trenutku od Pružatelja usluga zatražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka putem e-maila: bilten@temporis.hr.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – Od Pružatelja usluga Korisnik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade – Od Pružatelja usluga Korisnik može zatražiti ograničenje obrade svojih podataka.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od Pružatelja usluga Korisnik može zatražiti da mu dostavi podatke u strukturiranom obliku.

U određenim okolnostima, svaki Korisnik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Pružatelj usluga ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.

U slučaju prigovora ili povlačenja prethodno dane privole, postoji mogućnost da Pružatelj usluga neće moći postići svrhe obrade. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

_______________________________________________________________

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 2. siječnja 2023. i u cijelosti stavljaju van snage Uvjete korištenja od 16. veljače 2016.

Bilten javne nabave u RH

Uredništvo