Smjernice i pravila o privatnosti

Pružatelj usluge je trgovačko društvo Temporis savjetovanje d.o.o. za savjetovanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Lopatinečka 4
(dalje: Pružatelj usluge).

Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa ili koristi stranice Biltena javne nabave u RH i pripadajuće aplikacije, bez obzira koristi li besplatne stranice ili stranice za koje je potrebna pretplata te prijava s korisničkim imenom i lozinkom (dalje: Korisnik).

Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj (dalje: Bilten) prikuplja određene podatke o Korisnicima tijekom pristupanja, odnosno korištenja, koje može koristiti za analizu ponašanja Korisnika i rada sustava, kako bi poboljšao usluge koje pruža te kako bi sadržaje Biltena dodatno prilagodio potrebama i zahtjevima Korisnika. Bilten poštuje privatnost svojih Korisnika te njihove podatke čuva kao poslovnu tajnu.

Pružatelj usluge obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, 42/2018).

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Osobne podatke Pružatelj usluge prikuplja i obrađuje u svrhe pružanja usluge korištenja Biltena, što obuhvaća postupak registracije Korisnika, plaćanje korištenja usluge, korisničku podršku, odgovaranje na upite ili zahtjeve, slanje mailova na adresu elektroničke pošte koji sadržavaju obavijesti o događajima, sadržajima i ponudama (newsletter) te korištenje internetske stranice https://biltenjavnenabave.hr/, https://biltenjavnenabave.hr i pripadajuće aplikacije.

Osobni podaci obrađuju se i koriste samo u mjeri u kojoj je to nužno za ispunjenje svrhe obrade osobnih podataka.

Prilikom registracije predmet obrade su sljedeći osobni podaci: korisničko ime, lozinka, ime i prezime odgovorne osobe (Korisnika), naziv tvrtke/organizacije, adresa elektroničke pošte, OIB, adresa, telefon/fax i broj računa/IBAN.

Osobne podatke Korisnika Pružatelj usluge obrađuje i u marketinške svrhe. Privola za obradu podataka u marketinške svrhe slobodno je dana prilikom registracije i prihvaćanja Uvjeta korištenja i u svakom trenutku može se povući. Privola se može povući zahtjevom Korisnika poslanim na elektroničku poštu  (bilten@temporis.hr) službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobne podatke Korisnika Pružatelj usluge, osim pravnim osobama koje se bave održavanjem Internet stranice i aplikacije Biltena, ne dostavlja drugim primateljima, osim ako ga Korisnik posebnom privolom na isto ovlasti ili ako je to potrebno zbog ispunjenja zakonskih obveza Pružatelja usluge.

Pružatelj usluge poduzima tehničke i organizacijske zaštitne mjere radi zaštite osobnih podataka Korisnika. Pružatelj usluge brine da se osobni podaci obrađuju samo u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje svrhe obrade uz minimalno razdoblje čuvanja, ovisno o svrsi obrade.

Ukoliko Korisnik smatra da je obrada osobnih podataka koju Pružatelj usluge provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka, o istome može obavijestiti Pružatelja usluge pisanim putem na adresu Voditelja obrade ili putem e-mail adrese: bilten@temporis.hr.

Pravo na pristup – Korisnik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Pružatelj usluge obrađuje u odnosu na njega i o načinu na koji ih obrađuje.

Pravo na ispravak – Korisnik može u bilo kojem trenutku od Pružatelja usluge zatražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka putem e-maila: bilten@temporis.hr.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – Od Pružatelja usluge Korisnik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade – Od Pružatelja usluge Korisnik može zatražiti ograničenje obrade svojih podataka.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od Pružatelja usluge Korisnik može zatražiti da mu dostavi podatke u strukturiranom obliku.

U određenim okolnostima, svaki Korisnik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Pružatelj usluge ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.

U slučaju prigovora ili povlačenja prethodno dane privole, postoji mogućnost da Pružatelj usluge neće moći postići svrhu obrade. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Interni dokumenti Pružatelja usluge koji dodatno normiraju pitanje zaštite privatnosti dostupni su na sljedećim linkovima:

Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 svaki ispitanik ima pravo dobiti od Voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Ukoliko želite ostvariti navedena prava molimo Vas da koristite ovaj obrazac:

____________________________________________________

Ove Smjernice i pravila o privatnosti primjenjuju se od 2. siječnja 2023.