Javna nabava – Objavljeni su novi Stručni materijali u BJN aplikaciji

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH dostupna je kategorija Stručni materijali koju čini skup dokumenata (izvješća, priručnika, analiza, studija, smjernica) o svim aspektima javne nabave, objavljenih u Republici Hrvatskoj te u Europskoj uniji. Za Vas samo odabrali najvažnije dokumente koje možete koristiti u praktičnom i znanstvenom radu, a svi dokumenti kategorizirani su u pregledne cjeline.

U navedenoj rubrici tijekom prosinca 2023. je objavljeno niz novih dokumenata od kojih ističemo ova četiri dokumenta:

  • Preporuka Vijeća OECD-a o javnoj nabavi

Ova Preporuka Vijeća osigurava strateško i cjelovito korištenje javne nabave. Pruža referencu 21. stoljeća za modernizaciju sustava nabave i može se primijeniti na svim razinama vlasti i poduzećima u državnom vlasništvu. Preporuka ima za cilj omogućiti pravilniju raspodjelu javnih sredstava korištenjem javne nabave kao strateškog alata, prikazati mogućnost ostvarivanja povrata kroz veću učinkovitost javne potrošnje te ublažiti rizike poput rizika neučinkovitosti i korupcije koji često prevladavaju u velikim infrastrukturnim i drugim složenim projektima nabave.

  • Izvješće Europskog revizorskog suda o stanju javne nabave u EU-u

U okviru revizije koju je proveo Europski revizorski sud (Sud) procijenjena je razina tržišnog natjecanja za javne nabave na jedinstvenom tržištu EU-a u razdoblju od 10 godina te mjere koje su Komisija i države članice poduzele kako bi u svrhu ostvarivanja najveće moguće vrijednosti za uloženi novac utvrdile i uklonile prepreke konkurentnom nadmetanju. U svrhu analize načina na koji se razina tržišnog natjecanja mijenjala tijekom vremena, kao i u pogledu toga je li reformom iz 2014. ostvaren učinak na željenu razinu i jesu li drugi ciljevi reforme ostvareni, Sud je upotrijebio dostupne podatke o javnoj nabavi u EU-u u desetogodišnjem razdoblju do 2021. Kako bi proveo analizu podataka, osmislio je interaktivni preglednik koji je javno dostupan i omogućuje daljnju analizu podataka prikupljenih u okviru revizije.

  • Uvod u prava intelektualnog vlasništva u javnoj nabavi inovacija

Prilikom nabave inovacija, nova otkrića i potencijalno nova tehnologija su mogući i zapravo očekivani rezultati. Kao rezultat toga, određivanje tko je vlasnik prava intelektualnog vlasništva može biti vrlo važno. Ako tijelo javne vlasti zadrži prava intelektualnog vlasništva, poticaji uključenih tvrtki za inovacije i traženje novih rješenja mogu biti previše ograničeni. To također može rezultirati time da javno tijelo plaća previše za prava intelektualnog vlasništva koja ne iskorištava (ili ne može iskorištavati). Ovaj vodič ima za cilj upoznati službenike javne nabave s temom prava intelektualnog vlasništva, važnim aspektom pri nabavi inovacija. Vodič objašnjava vrste problema koje pažljivo razmatranje i upravljanje pravima intelektualnog vlasništva može spriječiti. Koristeći primjere iz stvarnog života, vodič ilustrira različite opcije za dodjelu prava intelektualnog vlasništva i njihove prednosti i rizike.

  • Politika proširenja Europske unije – 2023. godina

Svake godine Komisija usvaja svoj “Paket proširenja” – skup dokumenata koji objašnjavaju njezinu politiku proširenja EU-a. Srž ovog paketa je Komunikacija o proširenju, koja daje pregled razvoja tijekom prošle godine. Ispituje napredak koji su postigle zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje, izazove s kojima se susreće i reforme kojima se treba pozabaviti te daje prijedloge za daljnje korake. Uz glavno Priopćenje, paket sadrži Izvješća u kojima službe Komisije predstavljaju svoju detaljnu godišnju procjenu stanja napretka reformi u svakoj zemlji kandidatkinji i potencijalnoj kandidatkinji tijekom prošle godine. Ove procjene su popraćene preporukama i smjernicama o reformskim prioritetima.

Pravo pregleda kategorije Stručni materijali imaju Premium pretplatnici. Više o Biltenu te ostalim kategorijama aplikacije pročitajte na www.biltenjavnenabave.hr

Sljedeće novosti

29.05.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: VUS RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci,objavljen je novi članak pod nazivom „Postupak pregleda i ocjene ponuda i reference koje nisu bile sastavni dio inicijalne ponude – Praksa Suda EU“. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

24.05.2024.

Javna nabava – EOJN RH automatski otvorio ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda – rješenje DKOM-a, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 od 30. travnja 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda? EOJN RH greškom je izvršio automatsko otvaranje ponuda dana 13.03.2024, unatoč poslanoj Izmjeni obavijesti o nadmetanju kojom je produžen rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024.

22.05.2024.

EOJN RH je objavio upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

Sve Novosti