Temporis savjetovanje i Bilten javne nabave u RH od sada i na LinkedIn-u

Temporis savjetovanje i Bilten javne nabave u RH odnedavno su prisutni i na društvenoj mreži LinkedIn!

Temporis savjetovanje sa svojim suradnicima niz godina provodi certificirane edukacije javnog i privatnog sektora te pruža savjetodavne usluge na temu javne nabave u Republici Hrvatskoj i regiji. Na LinkedIn profilu Temporis savjetovanja možete pratiti objavljene aktualne programe usavršavanja te biti upoznati s najnovijim aktualnostima iz područja javne nabave. Neke od tema koje obrađujemo na programima usavršavanja su: planiranje javne nabave, istraživanje tržišta, ESPD, ENP,  jednostavna javna nabava, sukob interesa u javnoj nabavi, financijske korekcije i javna nabava, primjena EOJN-a RH, izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma, provođenje otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka, dinamičkog sustava, detaljna analiza svih faza postupka (priprema i objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora), opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, pravna zaštita (aktualne odluke DKOM-a i presude VUS-a), zelena javna nabava, osnove za isključenje, građevinski radovi i javna nabava i još mnogo toga.

LinkedIn profil Temporis savjetovanja dostupan je OVDJE.

Bilten javne nabave u RH je prva redovita stručna publikacija koja se bavi cjelokupnim ciklusom javne nabave, koju čini i pripadajuća aplikacija s mnoštvo korisnih materijala za naručitelje i ponuditelje. U aplikaciji možete pratiti i pretraživati sve brojeve Biltena javne nabave, česta pitanja, mišljenja nadležnih institucija, stručne članke iz područja javne nabave, propise, hodograme postupaka javne nabave, praksu DKOM-a, VUS-a i Suda EU te stručne materijale. Na LinkedIn profilu Biltena javne nabave u RH, uz najnovije aktualnosti iz područja javne nabave, možete pratiti sve novosti vezane za BJN aplikaciju te objavu novog sadržaja u istoj. U aplikaciji pronađite točne i pravovremene informacije potrebne svim naručiteljima i ponuditeljima.

LinkedIn profil Biltena javne nabave u RH dostupan je OVDJE.

Sljedeće novosti

31.01.2024.

Novi EOJN RH – Videosnimke online edukacija za rad u novom Elektroničkom oglasniku

S ciljem olakšavanja rada svim korisnicima, na web stranici novog EOJN-a RH objavljene su videosnimke online radionica za naručitelje i gospodarske subjekte održanih 11. i 12. siječnja 2024. godine. 

25.01.2024.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu – Uputa o sadržaju i dostavljanju za obveznike primjene ZJN-a

Obveza izrade godišnjih izvješća o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22). Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine. Bitno je napomenuti kako Izvješće naručitelji izrađuju putem „starog“ EOJN-a RH.

22.01.2024.

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika – Postupci javne nabave

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 138/2023. Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Sve Novosti