Izravan učinak Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU od 18. travnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Ministarstvo gospodarstva objavilo je mišljenje o izravnom učinku novih direktiva na postupke javne nabave velike vrijednosti. Mišljenje možete pronaći OVDJE.
Koje direktive imaju izravan učinak na postupke javne nabave?
• Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (tzv. klasična direktiva – za javne naručitelje) i
• Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (tzv. sektorska direktiva – za sektorske naručitelje).
Direktive su objavljene u Službenom listu EU broj L 94 od 28. ožujka 2014. Možete ih pronaći OVDJE.
Direktive su stupile na snagu 17. travnja 2014. Rok za njihovu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo je 18. travnja 2016.
Iako važeći Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) dijelom sadrži odredbe koje su već usklađene s odredbama novih direktiva, Republika Hrvatska formalno ih nije prenijela u roku za transpoziciju, odnosno do 18. travnja 2016. Stoga je Ministarstvo gospodarstva objavilo gore navedeno mišljenje.
Na koje vrijednosne pragove direktive imaju izravan učinak?
Direktive se primjenjuju na vrijednosti nabave jednake ili veće od EU pragova (tzv. nabave velikih vrijednosti).
Naručitelji i ponuditelji trebaju znati:
• Izravna primjena odredbi direktiva odnosi se isključivo na nabave velike vrijednosti (zbog novonastale situacije i činjenice da Republika Hrvatska na vrijeme nije transponirala odredbe direktiva u nacionalno zakonodavstvo).
• Za nabave male vrijednosti naručitelji nastavljaju primjenjivati važeći Zakon o javnoj nabavi kao i do sada (do stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi).
Što je ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi?
Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016. Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. Uredbom je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD).
ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba. ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:
• ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
• ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
• ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje od 18. travnja 2016. u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016. Možete je pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti