Izravan učinak Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU od 18. travnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Ministarstvo gospodarstva objavilo je mišljenje o izravnom učinku novih direktiva na postupke javne nabave velike vrijednosti. Mišljenje možete pronaći OVDJE.
Koje direktive imaju izravan učinak na postupke javne nabave?
• Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (tzv. klasična direktiva – za javne naručitelje) i
• Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (tzv. sektorska direktiva – za sektorske naručitelje).
Direktive su objavljene u Službenom listu EU broj L 94 od 28. ožujka 2014. Možete ih pronaći OVDJE.
Direktive su stupile na snagu 17. travnja 2014. Rok za njihovu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo je 18. travnja 2016.
Iako važeći Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) dijelom sadrži odredbe koje su već usklađene s odredbama novih direktiva, Republika Hrvatska formalno ih nije prenijela u roku za transpoziciju, odnosno do 18. travnja 2016. Stoga je Ministarstvo gospodarstva objavilo gore navedeno mišljenje.
Na koje vrijednosne pragove direktive imaju izravan učinak?
Direktive se primjenjuju na vrijednosti nabave jednake ili veće od EU pragova (tzv. nabave velikih vrijednosti).
Naručitelji i ponuditelji trebaju znati:
• Izravna primjena odredbi direktiva odnosi se isključivo na nabave velike vrijednosti (zbog novonastale situacije i činjenice da Republika Hrvatska na vrijeme nije transponirala odredbe direktiva u nacionalno zakonodavstvo).
• Za nabave male vrijednosti naručitelji nastavljaju primjenjivati važeći Zakon o javnoj nabavi kao i do sada (do stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi).
Što je ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi?
Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016. Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. Uredbom je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD).
ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba. ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:
• ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
• ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
• ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje od 18. travnja 2016. u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016. Možete je pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

10.05.2023.

e-Pristojba – novi načini plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) priključila se projektu sustava e-Pristojbe kojom se omogućava elektroničko (bezgotovinsko) plaćanje upravnih pristojbi i naknada, koje će putem sustava e-Pristojbe (SeP) biti automatski raspoređeno čime se povećava dostupnost javnih usluga.

08.05.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve Novosti