Izravan učinak Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU od 18. travnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Ministarstvo gospodarstva objavilo je mišljenje o izravnom učinku novih direktiva na postupke javne nabave velike vrijednosti. Mišljenje možete pronaći OVDJE.
Koje direktive imaju izravan učinak na postupke javne nabave?
• Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (tzv. klasična direktiva – za javne naručitelje) i
• Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (tzv. sektorska direktiva – za sektorske naručitelje).
Direktive su objavljene u Službenom listu EU broj L 94 od 28. ožujka 2014. Možete ih pronaći OVDJE.
Direktive su stupile na snagu 17. travnja 2014. Rok za njihovu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo je 18. travnja 2016.
Iako važeći Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) dijelom sadrži odredbe koje su već usklađene s odredbama novih direktiva, Republika Hrvatska formalno ih nije prenijela u roku za transpoziciju, odnosno do 18. travnja 2016. Stoga je Ministarstvo gospodarstva objavilo gore navedeno mišljenje.
Na koje vrijednosne pragove direktive imaju izravan učinak?
Direktive se primjenjuju na vrijednosti nabave jednake ili veće od EU pragova (tzv. nabave velikih vrijednosti).
Naručitelji i ponuditelji trebaju znati:
• Izravna primjena odredbi direktiva odnosi se isključivo na nabave velike vrijednosti (zbog novonastale situacije i činjenice da Republika Hrvatska na vrijeme nije transponirala odredbe direktiva u nacionalno zakonodavstvo).
• Za nabave male vrijednosti naručitelji nastavljaju primjenjivati važeći Zakon o javnoj nabavi kao i do sada (do stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi).
Što je ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi?
Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016. Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. Uredbom je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD).
ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba. ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:
• ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
• ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
• ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje od 18. travnja 2016. u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016. Možete je pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

29.03.2024.

Objavljen je 32. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) - korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024.

12.03.2024.

BJN RH (javna nabava) – Mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda EU o zahtjevu Visokog upravnog suda RH (C-652/22, Kolin Inşaat)

Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Riječ je o prvom takvom zahtjevu koji je podnesen od strane institucija iz sustava javne nabave RH od kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji.

Sve Novosti