Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016. Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.

Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU je smanjenje administrativnog opterećenja naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Stoga je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD). ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba.

ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:

 • ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
 • ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
 • ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.

ESPD sadržava sljedeće dijelove i odjeljke:

 • Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju;
 • Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu;
 • Dio III. Kriteriji za isključivanje:
 • Osnove povezane s kaznenim presudama,
 • Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje,
 • Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem,
 • Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja;
 • Dio IV. Kriteriji za odabir:
 • Opći navod za sve kriterije za odabir,
 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • Ekonomska i financijska sposobnost,
 • Tehnička i stručna sposobnost,
 • Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem;
 • Dio V. Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja;
 • Dio VI. Završne izjave.

Od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016, standardni obrazac upotrebljava se za potrebe izrade ESPD-a iz članka 59. Direktive 2014/24/EU.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016., a može se pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti