Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016. Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.

Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU je smanjenje administrativnog opterećenja naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Stoga je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD). ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba.

ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:

 • ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
 • ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
 • ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.

ESPD sadržava sljedeće dijelove i odjeljke:

 • Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju;
 • Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu;
 • Dio III. Kriteriji za isključivanje:
 • Osnove povezane s kaznenim presudama,
 • Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje,
 • Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem,
 • Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja;
 • Dio IV. Kriteriji za odabir:
 • Opći navod za sve kriterije za odabir,
 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • Ekonomska i financijska sposobnost,
 • Tehnička i stručna sposobnost,
 • Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem;
 • Dio V. Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja;
 • Dio VI. Završne izjave.

Od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016, standardni obrazac upotrebljava se za potrebe izrade ESPD-a iz članka 59. Direktive 2014/24/EU.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016., a može se pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

29.05.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: VUS RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci,objavljen je novi članak pod nazivom „Postupak pregleda i ocjene ponuda i reference koje nisu bile sastavni dio inicijalne ponude – Praksa Suda EU“. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

24.05.2024.

Javna nabava – EOJN RH automatski otvorio ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda – rješenje DKOM-a, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 od 30. travnja 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda? EOJN RH greškom je izvršio automatsko otvaranje ponuda dana 13.03.2024, unatoč poslanoj Izmjeni obavijesti o nadmetanju kojom je produžen rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024.

22.05.2024.

EOJN RH je objavio upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

Sve Novosti