Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016. Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.

Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU je smanjenje administrativnog opterećenja naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Stoga je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD). ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba.

ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:

 • ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
 • ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
 • ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.

ESPD sadržava sljedeće dijelove i odjeljke:

 • Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju;
 • Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu;
 • Dio III. Kriteriji za isključivanje:
 • Osnove povezane s kaznenim presudama,
 • Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje,
 • Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem,
 • Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja;
 • Dio IV. Kriteriji za odabir:
 • Opći navod za sve kriterije za odabir,
 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • Ekonomska i financijska sposobnost,
 • Tehnička i stručna sposobnost,
 • Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem;
 • Dio V. Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja;
 • Dio VI. Završne izjave.

Od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016, standardni obrazac upotrebljava se za potrebe izrade ESPD-a iz članka 59. Direktive 2014/24/EU.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016., a može se pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

01.06.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

29.05.2023.

BJN RH – Mišljenja institucija vezana za povećanje cijene ugovora iz javne nabave

U BJN aplikaciji, unutar kategorije Mreža znanja, nalazi se kategorija Mišljenja institucija koja čini skup aktualnih mišljenja nadležnih institucija (institucija EU-a, ministarstva, agencija) vezanih uz javnu nabavu. Ovo je kategorija koja se redovito ažurira i nadopunjuje novim mišljenjima. Sve pretplatnike Osnovnog i Premium modela pretplate obavještavamo kako su objavljenja tri nova mišljenja.

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

Sve Novosti