Nove vrijednosti europskih pragova

Europska komisija je donijela Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova. Novi europski pragovi primjenjuju se od 1. siječnja 2016. u Republici Hrvatskoj.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14):

  • nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova,
  • nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

Europska komisija je, na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ, donijela sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti):

  • Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.),
  • Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.),
  • Uredba Komisije (EU) 2015/2342 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.).

Tekstove uredbi možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:L:2015:330:TOC
Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.) u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih Uredbi preračunate u kune. Tekst Komunikacije možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2015:418:TOC

Također, Europska komisija je donijela, na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU, sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti pragova, a koji će se primjenjivati nakon što navedene direktive budu transponirane u nacionalno zakonodavstvo: 

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2170 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se za postupke javne nabave javnih naručitelja.
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2171 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se za javne postupke nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga.
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2172 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se kod ugovora o koncesijama.

Za ove Uredbe objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-392 od 25. 11. 2015.)  u kojoj su vrijednosti europskih pragova preračunate u kune.
Tekst Komunikacije možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2015:392:TOC

Sljedeće novosti

01.06.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

29.05.2023.

BJN RH – Mišljenja institucija vezana za povećanje cijene ugovora iz javne nabave

U BJN aplikaciji, unutar kategorije Mreža znanja, nalazi se kategorija Mišljenja institucija koja čini skup aktualnih mišljenja nadležnih institucija (institucija EU-a, ministarstva, agencija) vezanih uz javnu nabavu. Ovo je kategorija koja se redovito ažurira i nadopunjuje novim mišljenjima. Sve pretplatnike Osnovnog i Premium modela pretplate obavještavamo kako su objavljenja tri nova mišljenja.

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

Sve Novosti