PONUDA – VAŽNO JE ZNATI KAKO PRIPREMITI I DOSTAVITI PONUDU
 

Ovaj članak napisan je s ciljem da ponuditeljima olakša dostavu ponuda na postupke javne nabave u RH. U članku su dana pojašnjenja vezana uz ponudu, njezin sadržaj i način izrade. Navedeni su i primjeri iz prakse za postupke javne nabave o kojima je odlučivala Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: DKOM).

Sva bitna pitanja vezana uz ponudu definirana su: 

  • Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/17; dalje u tekstu: ZJN), 
  • Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/17; dalje u tekstu: Pravilnik). 
  • Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/7 оd 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (Službeni list EU, L3/2016 od 6. siječnja 2016; dalje u tekstu: Uredba). Ovo je akt kojim se definira izrada dijela ponude, odnosno ESPD obrasca kao preliminarnog dokaza u postupcima javne nabave.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.