Stručni članci

 

JAVNA NABAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

srijeda, 29.09.2021.

Bosna i Hercegovina (BiH) je uspostavu sustava javne nabave započela prije više od 15 godina. U ovom članku predstavlja se kratka analiza pravne zaštite u sustavu javne nabave uveden novim Zakonom o javnoj nabavi i namijenjen je svim ponuditeljima koji dostavljaju ponude u BiH, te ih zanima kako izgleda sustav javne nabave te postupaka pravne zaštite. 

JAVNA NABAVA U REPUBLICI SRBIJI

srijeda, 29.09.2021.

Predmet ovog članka je upoznavanje s novinama koje su se dogodile u sustavu javne nabave u Republici Srbiji tijekom 2020. godine. Članak je namijenjen svim ponuditeljima koji su zainteresirani za dostavu ponuda na postupke javne nabave u Srbiji, te naručiteljima u RH koji su zainteresirani za iskustva iz regije. U članku se daju osnovne informacije i o novom Portalu javne nabave, koji u Srbiji omogućuje primjenu elektroničkih nabava u skladu s praksom EU.

PRAVO UVIDA U DOKUMENTACIJU POSTUPKA I PONUDE DRUGIH PONUDITELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

četvrtak, 20.05.2021.

Institut uvida u dokumentaciju postupka javne nabave obvezuje naručitelja da, nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju do isteka roka za žalbu, dakle u žalbenom roku, na zahtjev natjecatelja ili ponuditelja, omogući uvid u cjelokupnu dokumentaciju konkretnog postupka javne nabave, uključujući zapisnike, ponude ili zahtjeve za sudjelovanje i dr, osim u one dokumente koji su na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označeni tajnim.

SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

četvrtak, 13.05.2021.

Zakon o javnoj nabavi definira podugovaratelja kao gospodarskog subjekta koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

MOŽE LI CIJENA PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVE IZNOSITI NULA EURA?

četvrtak, 13.05.2021.

U članku se analizira presuda Suda Europske unije (Sud EU) u predmetu C-367/19 od 10. rujna 2020. godine u kojoj Sud EU povodom Zahtjeva za prethodnu odluku daje tumačenje o tome može li u postupku javne nabave cijena ponude iznositi nula eura. Sudu EU pripada važna uloga u davanju pravnih shvaćanja i formiranju prava javne nabave.