Arhiva novosti
 

OBJAVLJEN OBJEDINJENI REGISTAR CERTIFIKATA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

26.04.2016.

Ministarstvo gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave) vodi Registar certifikata u području javne nabave. Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a obnavljaju se temeljem pohađanja redovitih usavršavanja. Prema podacima Ministarstva gospodarstva (Uprave za sustav javne nabave) od 2007. godine do danas izdano je 8163 certifikata u području javne nabave. Na dan objave izvatka iz Registra 11. travnja 2016. na www.javnanabava.hr, važećih certifikata je bilo 4526. Registar će se kvartalno ažurirati te će omogućavati uvid u osnovne podatke o osobama koje posjeduju važeći certifikat OVDJE

Opširnije...

UPUTA O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2015. GODINU

15.02.2016.

Ministarstvo gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave), objavilo je Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015.Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 181. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr).Pristup modulu za izradu statističkih izvješća za 2015. biti će omogućen od 8. veljače 2016. Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku Izvješća pod kojom će se nalaziti:

 • a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove (naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti ove podatke) i
 • b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima (automatski se generiraju).

Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2015. godinu možete pronaći OVDJE

Opširnije...

STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE JEDINSTVENE DOKUMENTACIJE O NABAVI

15.02.2016.

Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016.Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.

Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU je smanjenje administrativnog opterećenja naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Stoga je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD). ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba.

ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:

 • ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
 • ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
 • ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.

ESPD sadržava sljedeće dijelove i odjeljke:

 • Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju;
 • Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu;
 • Dio III. Kriteriji za isključivanje:
 • Osnove povezane s kaznenim presudama,
 • Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje,
 • Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem,
 • Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja;
 • Dio IV. Kriteriji za odabir:
 • Opći navod za sve kriterije za odabir,
 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
 • Ekonomska i financijska sposobnost,
 • Tehnička i stručna sposobnost,
 • Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem;
 • Dio V. Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja;
 • Dio VI. Završne izjave.

Od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016., standardni obrazac upotrebljava se za potrebe izrade ESPD-a iz članka 59. Direktive 2014/24/EU.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016., a može se pronaći OVDJE.

Opširnije...

NOVE VRIJEDNOSTI EUROPSKIH PRAGOVA

15.02.2016.

Europska komisija je donijela Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova. Novi europski pragovi primjenjuju se od 1. siječnja 2016. u Republici Hrvatskoj.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14):

 • nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova,
 • nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

Europska komisija je, na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ, donijela sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti):

 • Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.),
 • Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.),
 • Uredba Komisije (EU) 2015/2342 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.).

 

Tekstove uredbi možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:L:2015:330:TOC
Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.) u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih Uredbi preračunate u kune. Tekst Komunikacije možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2015:418:TOC

 

Također, Europska komisija je donijela, na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU, sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti pragova, a koji će se primjenjivati nakon što navedene direktive budu transponirane u nacionalno zakonodavstvo: 

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2170 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se za postupke javne nabave javnih naručitelja.
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2171 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se za javne postupke nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga.
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2172 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se kod ugovora o koncesijama.

 

Tekstove uredbi možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:L:2015:307:TOC

Za ove Uredbe objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-392 od 25. 11. 2015.)  u kojoj su vrijednosti europskih pragova preračunate u kune.
Tekst Komunikacije možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2015:392:TOC

Opširnije...

JAVNA NABAVA – Vodič za ponuditelje

15.02.2016.

Ovaj Vodič namijenjen je svim zaposlenicima ponuditelja, s iskustvom i bez iskustva u javnoj nabavi. Cilj Vodiča je pomoći gospodarskim subjektima/ponuditeljima da se kvalitetnije pripreme za sudjelovanje u postupcima javne nabave kako bi mogli dostaviti prihvatljivu ponudu. Neki od Vas već raspolažu s dijelom informacija iznesenih u ovom Vodiču, dok će nekima dosta informacija biti novina. Vjerujemo kako će svatko naći nešto korisno što će moći iskoristiti u svakodnevnom radu.

Možete pregledati on-line Vodič bez naknade.

JAVNA NABAVA – Vodič za ponuditelje, baziran je na zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, praksi Države komisije za kontrolu postupaka javne nabave te iskustvu autora.

Iz prakse je vidljivo kako ponuditelji rade greške tijekom pripreme ponuda koje su često posljedica nedostatnih znanja o zakonodavnom i administrativnom okviru javne nabave te nedostatka prakse vezane za pripreme ponuda. Informacije iznesene u ovom Vodiču ukazuju na najčešće pogreške ponuditelja u praksi, pokazuju kako ih ispraviti i povećati broj prihvatljivih ponuda u sustavu javne nabave.

Vjerujemo kako je uspješan sustav javne nabave moguć samo ukoliko postoji povjerenje između naručitelja i ponuditelja te volja za zajedničkim radom na izvršenju ugovora i zadovoljavanju potreba krajnjih korisnika – a to smo svi mi. Kako bi se poštivala osnovna načela javne nabave, sam sustav mora biti formalno uređen s detaljno određenim pravilima i postupcima. U ovom Vodiču prezentirana su pravila koja se moraju poštivati u postupku pripreme i dostave ponude te dobivanja ugovora o javnoj nabavi.

Preporuka je da uz ovaj Vodič za ponuditelje čitate i Upute za ponuditelje o e-nabavi, koje su dostupne bez naknade na www.temporis.hr. U Vodiču se daju objašnjenja kako sastaviti prihvatljivu ponudu dok se u Uputama daju objašnjenja kako predati e-ponudu kroz sustav EOJN-a.

VODIČ ZA PONUDITELJE:
- On – line pregled

Opširnije...

UPUTE ZA PONUDITELJE – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN)

15.02.2016.

Izmjene u sustavu javne nabave vezane za e-ponude su pred nama. Sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 83/13) svi naručitelji obvezni su omogućiti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave. Isključivo elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje postaje obvezna od 1. siječnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti te od 1. srpnja 2016. u postupcima javne nabave male vrijednosti. Od 1. srpnja 2016. papirnate ponude više se neće koristiti u sustavu javne nabave RH.

Ove Upute su sastavljene kako bi pomogle svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u korištenju sustava EOJN-a i postupku predaje elektroničkih ponuda. Upute sadrže informacije neophodne za korištenje EOJN-a u dijelu koji se odnosi na potencijalne ponuditelje/natjecatelje. Pregled i preuzimanje Uputa moguće je bez naknade.

UPUTE ZA PONUDITELJE – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) izrađene su sukladno važećem zakonodavstvu javne nabave u RH.

eojnEOJN olakšava rad u pripremi ponuda i osigurava pravodobni pristup informacijama svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Navedeno je omogućeno gospodarskim subjektima koji su registrirani u EOJN-u, putem automatske e-pošte od strane EOJN-a, koja sukladno aktivnostima gospodarskog subjekta (prvenstveno preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i/ili njezinih priloga), pristiže na adresu e-pošte korisnika. Kako biste uspjeli predati valjanu ponudu koja će zadovoljavati sve zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje i propisa iz područja javne nabave, potrebna je priprema i stjecanje znanja prije izrade i slanja prve e-ponude. Upute su rađene temeljem dostupnih podataka iz sustava EOJN-a u listopadu 2015. Sustav e-nabave se svakodnevno razvija, kako se rješavaju problemi koji se pojavljuju tijekom njegovog korištenja, stoga su u sljedećim mjesecima moguće izmjene u sustavu, pa tako i izmjene ovih Uputa.

 

UPUTE ZA PONUDITELJE:

Opširnije...

UPUTE ZA NARUČITELJE - Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN)

15.02.2016.

Sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 83/13) svi naručitelji obvezni su omogućiti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave. Isključivo elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje postaje obvezna od 1. siječnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti te od 1. srpnja 2016. u postupcima javne nabave male vrijednosti. U ovim Uputama omogućen je pregled svih koraka u EOJN-u, od postupka registracije novog korisnika/naručitelja pa do provođenja postupka javne nabave u kojem je omogućena elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Upute su sastavljene kako bi pomogle svim naručiteljima u korištenju sustava EOJN-a. Pregled i preuzimanje Uputa moguće je bez ikakve naknade.

pc walkUpute – Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) izrađene su sukladno važećem zakonodavstvu javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Ove Upute namijenjene su svim osobama zainteresiranima za postupak registriranja, objavljivanja i otvaranja ponuda kroz EOJN kako bi na jednom mjestu mogli pronaći sve potrebne informacije. Upute su rađene po načelu "korak po korak" s ciljem da sve osobe koje nemaju dovoljno znanja o postupku elektroničke javne nabave (dalje u tekstu: e-nabava), ovdje mogu pronaći sve potrebne informacije od postupka registracije novog korisnika/naručitelja pa do provođenja postupka javne nabave u kojem je omogućena elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

Upućujemo Vas da prije provođenja prvog objavljivanja postupka, a svakako prije prvog javnog otvaranja ponuda, detaljno proučite ove Upute i druge dostupne informacije. Kako biste smanjili moguće pogreške kada provodite postupak e-nabave potrebno se pripremiti prije provođenja postupka. Preporuka je da prisustvujete nekom javnom otvaranju ponuda kroz EOJN prije nego što provedete prvo otvaranje u vlastitom postupku. Svi znamo kako je javno otvaranje ponuda dostupno za javnost, oko nas imamo dosta kolega koji se bave javnom nabavom, a da su već proveli niz javnih otvaranja kroz EOJN. Najavite se kod njih i prisustvujte nekom e-otvaranju ponuda kao predstavnik javnosti. Jednom kada vidite kako sve funkcionira u praksi, bit će Vam lakše navedeni postupak provesti samostalno. Ukoliko Vam navedeno nije dovoljno i još uvijek nemate dovoljno znanja da provedete postupak samostalno, možete sudjelovati na edukacijama na ovu temu.

Upute su rađene temeljem dostupnih podataka iz sustava EOJN-a u listopadu 2015. Sustav e-nabave se svakodnevno razvija, kako se rješavaju problemi koji se pojavljuju tijekom njegovog korištenja, stoga su u sljedećim mjesecima moguće izmjene u sustavu, kao i izmjene ovih Uputa.

UPUTE ZA NARUČITELJE:
On – line pregled
PDF – za download

Opširnije...

PROPISI EU O JAVNOJ NABAVI U VEZI S TRENUTAČNOM AZILANTSKOM KRIZOM - KOMUNIKACIJA EUROPSKE KOMISIJE

11.02.2016.

Europska komisija je 9. rujna 2015. godine donijela Komunikaciju o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM(2015) 454 final. U ovoj Komunikaciji daje se pregled mogućnosti koje javni naručitelji, ugovorna tijela, imaju za brzo pružanje infrastrukture (smještaja), kao i najnužnijih potrepština i usluga nastalih zbog iznenadnog i znatno povećanog priljeva tražitelja azila.Cilj Komunikacije je objasniti razne mogućnosti zadovoljenja hitnih potreba na temelju primjenjivih propisa Europske unije u području javne nabave.Više o Komunikaciji možete vidjeti ovdje.

Opširnije...

VODIČ – Kako pripremiti i izraditi dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave

11.02.2016.

Tijekom 2014/2015. u Republici Hrvatskoj, sudionici naših edukacija tražili su izradu vodiča koji bi im pomogao prilikom izrade dokumentacija za nadmetanje. Kako bi odgovorili na vaša traženja, objavili smo Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, koji će Vam pomoći u svakodnevnom radu.Ovaj Vodič sastoji se od dva dijela. Prvi dio predstavljaju Opće smjernice za izradu dokumentacije za nadmetanje, dok se u drugom dijelu Vodiča nalazi Predložak dokumentacije za nadmetanje s obrascima.  U Općim smjernicama obrazloženi su razlozi zašto pojedine odredbe moraju biti uvrštene u dokumentaciju za nadmetanje, te je navedeno niz pozitivnih i negativnih primjera iz prakse. U Predlošku dokumentacije za nadmetanje nalazi se niz napomena, koje upozoravaju naručitelje na što sve moraju paziti prilikom određivanja uvjeta i zahtjeva u dokumentaciji za nadmetanje. Sastavni dio ovog Vodič je i CD na kojemu se nalazi Predložak dokumentacije za nadmetanje.Vodič nije u slobodnoj prodaji, već je sastavni dio materijala koji dobivaju polaznici edukacija organiziranih od strane Temporis savjetovanja d.o.o., Zagreb. Ovdje se možete prijaviti na Programe usavršavanja na ovu temu koji će se održati u sljedećim gradovima: Zagreb - 25. 09. 2015, Osijek -15. 10. 2015. i Opatija - 28. 10. 2015. Dođite i saznajte informacije koje će vam olakšati svakodnevni rad.   

Opširnije...

IZVJEŠĆE DKOM-a O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U ŽALBENIM POSTUPCIMA KADA JE FINANCIRANJE JAVNE NABAVE IZ ESI FONDOVA, SCHENGENSKOG

11.02.2016.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave objavila je Izvješće o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financirane iz ESI fondova, Schengenskog instrumenta i strateških investicija u radu DKOM-a u 2014.U 2014. godini zaprimljeno je 56 žalbenih predmeta postupaka javne nabave financirane od strane EU strukturnih i investicijskih fondova, Schengenski instrument i strateške investicije od čega je riješeno 47 u 2014. godini.U Izvješću su navedene najčešće i karakteristične pogreške kako od strane naručitelja tako i od strane ponuditelja. Više o Izvješću možete pogledati ovdje.

Opširnije...