Stručni članci

 

PRAKSA DRŽAVNE KOMISIJE PREMA ZJN-u 2016.

ponedjeljak, 18.09.2017.

Za primjenu odredbi ZJN-a 2016. za naručitelje i ponuditelje od iznimnog je značaja pravna praksa koju stvara Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, kao tijelo koje je sukladno članku 398. stavku 1. ZJN-a 2016. nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave. U članku se razrađuje praksa DKOM-a po ZJN 2016, uz nove odluke DKOM-a u kojima se utvrđuje povrede odredbi ZJN-a 2016, koje su utvrđene po službenoj dužnosti od strane DKOM-a, a izvan su žalbenih navoda.

EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) – Primjena u praksi

utorak, 04.07.2017.

ESPD je osobna izjava gospodarskog subjekta koja predstavlja preliminarni (prethodni) dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti (npr. ministarstva, sudovi, i sl.) ili treće osobe (npr. tijela nadležna za potvrđivanje, tijela za ocjenu sukladnosti, i sl.). To je službena izjava gospodarskog subjekta o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti, odnosno da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti).

FIDIC – UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU: „CRVENA KNJIGA“

utorak, 13.06.2017.

„Crvena knjiga“ namijenjena je za građenje na osnovi projektne dokumentacije koju je pripremio Naručitelj, odnosno projektant u njegovo ime. Radi se o najčešće korištenom ugovoru o građenju u javno financiranim projektima. Naručitelj priprema projekte, ishodi potrebne dozvole i ugovara radove na temelju utvrđenog troškovnika radova. Vrijednost radova obračunava se izmjerom stvarno izvedenih radova i primjenom ugovorenih jediničnih cijena.

UVOD – FIDIC I JAVNA NABAVA

utorak, 13.06.2017.

FIDIC u građevinarstvu u Republici Hrvatskoj zadnjih godina se primjenjuje u sve većem postotku. Autor u članku objašnjava značenje i povijesni razvoj FIDIC-a kao organizacije te nastanak i razvoj općih uvjeta ugovora o građenju. Nadalje, navode se opće značajke, te prednosti i nedostaci općih uvjeta ugovora na osnovnoj razini. Ovaj članak predstavlja uvodni članak u seriju članaka u kojima će FIDIC biti detaljnije razrađen. Članak o Žutoj knjizi možete pročitati u Biltenu javne nabave br. 6. koji izlazi krajem lipnja 2017.

POSLOVNA TAJNA U SUSTAVU JAVNE NABAVE RH

četvrtak, 02.03.2017.

Pravo na pristup informacijama izvire iz potrebe zaštite određenih vrijednosti, no ono također može biti ograničeno radi zaštite nekih drugih vrijednosti, primjerice radi zaštite gospodarskih interesa koji se štite poslovnom tajnom. Označavanje ponude poslovnom tajnom u postupcima javne nabave nije rijetkost, no nažalost nije rijetkost niti označavanje tajnim podataka na način koji prelazi zakonske okvire. To dovodi do nepovoljnih posljedica u postupku javne nabave, za ponuditelja, ali i druge sudionike.