Stručni članci

 

OBVEZA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI S PRIMJERIMA IZ PRAKSE

četvrtak, 30.11.2017.

Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016), utvrđuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ZJN-om 2016, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. U članku se obrađuju pitanja obveze primjene ZJN-a 2016.

NOVI PRAVILNICI SUKLADNO ZJN-u 2016.

ponedjeljak, 30.10.2017.

U radu se daje pregled dva nova pravilnika u području javne nabave: Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi te Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi.  Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama br. 101/17 od 12. listopada 2017. godine. Pravilnici donose daljnji iskorak u smjeru povećanja transparentnosti, ali i digitalizacije cjelokupnog procesa javne nabave.

PRAKSA DRŽAVNE KOMISIJE PREMA ZJN-u 2016.

ponedjeljak, 18.09.2017.

Za primjenu odredbi ZJN-a 2016. za naručitelje i ponuditelje od iznimnog je značaja pravna praksa koju stvara Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, kao tijelo koje je sukladno članku 398. stavku 1. ZJN-a 2016. nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave. U članku se razrađuje praksa DKOM-a po ZJN 2016, uz nove odluke DKOM-a u kojima se utvrđuje povrede odredbi ZJN-a 2016, koje su utvrđene po službenoj dužnosti od strane DKOM-a, a izvan su žalbenih navoda.

EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) – Primjena u praksi

utorak, 04.07.2017.

ESPD je osobna izjava gospodarskog subjekta koja predstavlja preliminarni (prethodni) dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti (npr. ministarstva, sudovi, i sl.) ili treće osobe (npr. tijela nadležna za potvrđivanje, tijela za ocjenu sukladnosti, i sl.). To je službena izjava gospodarskog subjekta o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti, odnosno da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti).

FIDIC – UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU: „CRVENA KNJIGA“

utorak, 13.06.2017.

„Crvena knjiga“ namijenjena je za građenje na osnovi projektne dokumentacije koju je pripremio Naručitelj, odnosno projektant u njegovo ime. Radi se o najčešće korištenom ugovoru o građenju u javno financiranim projektima. Naručitelj priprema projekte, ishodi potrebne dozvole i ugovara radove na temelju utvrđenog troškovnika radova. Vrijednost radova obračunava se izmjerom stvarno izvedenih radova i primjenom ugovorenih jediničnih cijena.