Stručni članci

 

UGOVOR O ENERGETSKOM UČINKU I JAVNA NABAVA

ponedjeljak, 10.12.2018.

Prve dokumentacije o nabavi vezane za ugovor o energetskom učinku objavljene su u prethodnim godinama i ugovori su već zaključeni. Primjetno je kako su objavljene dokumentacije o nabavi imale nedostatke, te da općenito u Republici Hrvatskoj nedostaje znanja o ovoj tematici.

Ulaganja u održivu energetsku obnovu zgrada i javne rasvjete stvaraju šire ekonomske koristi koje prelaze učinke samih energetskih ušteda. U većini jedinica lokalne samouprave u RH postoji potreba za obnovom zgrada i rekonstrukcijom javne rasvjete.

ELEKTRONIČKI RAČUN U JAVNOJ NABAVI

srijeda, 21.11.2018.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi je objavljen u Narodnim novinama broj 94/2018 te je stupio na snagu.

Tko je obveznik primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi? Kada pojedine odredbe Zakona stupaju na snagu? Što je elektronički račun? Koje prednosti donosi primjena elektroničkog računa?

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE S PRIMJERIMA IZ PRAKSE

srijeda, 07.11.2018.

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) u članku 298. propisuje razloge za poništenje postupka javne nabave, zbog kojih je naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave. Gospodarski subjekti koji su sudjelovali u poništenom postupku javne nabave imaju pravo u žalbenom postupku osporavati postojanje razloga poništenja i zakonitost odluke o poništenju.

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE (EOJN RH) – nove funkcionalnosti u 2018. godini

četvrtak, 11.10.2018.

EOJN RH je kao usluga od općeg negospodarskog interesa definiran u samom Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) čime mu je od strane zakonodavca dodijeljena uloga centralne platforme za objavu, komunikaciju te razmjenu podataka između naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave. U skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, EOJN RH se konstantno nadograđuje i unapređuje novim mogućnostima i funkcionalnostima, stoga je važna pravovremena informiranost o novostima i načinu funkcioniranja istih.

RAČUNSKA POGREŠKA – zakonski okvir i primjena u praksi

srijeda, 12.09.2018.

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) kao jednu od obveza za naručitelja u postupku javne nabave propisuje da tijekom pregleda i ocjene ponuda provjeri računsku ispravnost ponude. ZJN dopušta da naručitelj od ponuditelja zatraži prihvat ispravka otkrivene računske pogreške te da se tim prihvatom otkloni navedeni nedostatak ponude. Međutim, ako ponuditelj ne prihvati ispravak računske pogreške koji je izvršio naručitelj, isto predstavlja razlog obveznog odbijanja ponude.