Novosti: 2018
 

NOVE UPUTE I MOGUĆNOSTI EOJN-a RH

06.04.2018.

U EOJN-u RH objavljena je uputa vezana za unošenje podatka o evidenciji u kojoj se nalazi poslovni subjekti. Objavljena je i uputa u kojoj je objašnjeno kako središnje tijelo javne nabave prenosi prava za objavu ugovora na druge naručitelje? Kroz EOJN RH omogućen je dohvat podataka iz relevantnih registara i evidencija u Republici Hrvatskoj. Registri i evidencije dostupni za dohvat putem EOJN RH su: sudski registar, obrtni registar, kaznena evidencija i porezna evidencija.

 • U EOJN-u RH JE OBJAVLJENA UPUTA - unos u kojoj evidenciji se nalazi poslovni subjekt

U EOJN-u RH objavljena je uputa vezana za unošenje podatka o evidenciji u kojoj se nalazi poslovni subjekt. Uputa je namijenjena svim gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za dostavu elektroničke ponude ili elektroničkog zahtjeva za sudjelovanje.

Navedeni podatak je potrebno ažurirati u svrhu novog modula koji naručiteljima omogućava spajanje na javne registre elektroničkim putem u EOJN RH odnosno dohvat dokaza u svrhu provjere informacija navedenih u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi, a temeljem članaka 71. i 262. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Evidencije koje su na raspolaganju gospodarskom subjektu za odabir su: Sudski registar, Obrtni registar i Ostale evidencije. Više informacija dostupno je OVDJE.

 • U EOJN-u RH JE OMOGUĆEN DOHVAT DOKAZA IZ REGISTARA I EVIDENCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno članku 71. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) javna tijela koja vode evidencije ili registre u elektroničkom obliku dužna su omogućiti pristup elektroničkim sredstvima komunikacije odgovarajućim podacima iz evidencije ili registra za potrebe EOJN RH.

Stoga je kroz EOJN RH omogućen dohvat podataka iz relevantnih registara i evidencija u Republici Hrvatskoj. Registri i evidencije dostupni za dohvat putem EOJN RH su: sudski registar, obrtni registar, kaznena evidencija i porezna evidencija. Više informacija dostupno je OVDJE.

 • U EOJN-u RH JE OBJAVLJENA UPUTA – Kako središnje tijelo javne nabave prenosi prava za objavu ugovora na druge naručitelje?

Aktivnosti središnje nabave i središnjeg tijela za nabavu propisane su člancima 186. – 188. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Središnje tijelo za nabavu definirano je člankom 3. točkom 29. Zakona o javnoj nabavi kao naručitelj koji obavlja aktivnosti središnje nabave, a može obavljati i pomoćne aktivnosti nabave. Pomoćne aktivnosti nabave također su definirane člankom 3. točkom 18. Zakona o javnoj nabavi.

S tehničkog aspekta, u EOJN-u RH je omogućen prijenos prava za sklapanje ugovora sa središnjeg tijela za nabavu na drugog naručitelja. Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

OBJAVLJEN JE DEVETI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH: BITNE POVREDE POSTUPKA JAVNE NABAVE - pregled prakse DKOM-a

28.03.2018.

Bilten javne nabave br. 9  pod nazivom Bitne povrede postupka javne nabave – pregled prakse DKOM-a objavljen je u ožujku 2018. 

Saznajte kada i zašto DKOM poništava dokumentacije o nabavi, odluke o odabiru i/ili cijele postupke javne nabave. U Biltenu je analizirano nekoliko stotina rješenja DKOM-a po pitanju bitnih povreda postupka javne nabave.
Saznajte što je službena dužnost DKOM-a? Što su bitne povrede postupka javne nabave? Učite na tuđim pogreškama.

SADRŽAJ Biltena možete pogledati OVDJE.

OVAJ BROJ DONOSI:

 • Žalbeni postupak po ZJN-u;
 • Postupak odlučivanja pred DKOM-om;
 • Pregled prakse DKOM-a vezane za službenu dužnost;
 • Podjelu rješenja DKOM-a prema utvrđenim osobito bitnim povredama iz članka 404. ZJN-a;
 • Sažetak odluka DKOM-a.

  Tiskano izdanje ovog broj Biltena bit će dostupno u pojedinačnoj prodaji po cijeni od:

  320,00 kuna (+ PDV). Trošak poštarine plaća izdavač.


  Narudžbu možete napraviti OVDJE.

 

Sve informacije o pretplati na Bilten dostupne su OVDJE.

 

Opširnije...

OBJAVLJENA JE UREDBA O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

06.03.2018.

Dana 28. veljače 2018. u Narodnim novinama br. 19/18 objavljena je Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti.

Ovom Uredbom uređuju se pravila, postupci i načini provedbe javne nabave u području obrane i sigurnosti za nabavu:

1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop
2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu ili sklop
3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz prethodnih točaka 1. i 2. za bilo koji i za sve elemente
    njezina životnog vijeka
4. radova i usluga za izričito vojne namjene
5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga

čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od pragova iz članka 12. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Nabava iz prethodno navedenih točaka 1. – 5. obuhvaća predmete nabave za vojnu namjenu, policijsku namjenu, zaštitu državne granice, odnosno za misije zaštite i spašavanja u slučaju krize.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Opširnije...

U EOJN-u RH JE OBJAVLJENA UPUTA O AŽURIRANJU PODATAKA O ORGANIZACIJI – gosp. subjekti (ponuditelji) trebaju ažurirati podatke

01.03.2018.

Sukladno članku 71. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) javna tijela koja vode evidencije ili registre u elektroničkom obliku dužna su omogućiti pristup elektroničkim sredstvima komunikacije odgovarajućim podacima iz evidencije ili registra za potrebe EOJN-a RH.

Stoga, u svrhu spajanja EOJN-a RH na vanjske registre Republike Hrvatske, gospodarski subjekti (ponuditelji) trebaju ažurirati podatke o organizaciji u EOJN-u RH.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-A O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

06.02.2018.

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvještaja o javnoj nabavi za 2017.
Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2018. godine. Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH: https://eojn.nn.hr).

Uputa o tome kako ispuniti navedeno Izvješće objavljena je na stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Uputa je dostupna OVDJE.

Opširnije...

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2018.

04.01.2018.

Europska komisija je, na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ, donijela je uredbe kojima su izmijenjene vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Uredbe su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, u cijelosti su obvezujuće i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU.

Europska komisija donijela je sljedeće uredbe i pripadajuću komunikaciju EK:

Opširnije...

OBJAVLJEN JE OSMI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

04.01.2018.

Bilten javne nabave br. 8 objavljen je u prosincu 2017.

Osmi broj Biltena javne nabave u RH, donosi niz informacija korisnih naručiteljima i ponuditeljima. Saznajte informacije iz prakse na vrijeme i prilagodite vlastito poslovanje.

SADRŽAJ možete pogledati OVDJE. Sve informacije o pretplati na Bilten dostupne su OVDJE.

 

OVAJ BROJ DONOSI:

 • Bilten javne nabave – prve dvije godine postojanja
 • Planiranje u javnoj nabavi
 • Izuzeća od primjene ZJN-a 2016.
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Institut sukoba interesa 
 • Bitne povrede ZJN-a 2016. iz prakse DKOM-a
 • Novosti o e-ESPD-u
 • Izvješće o radu DKOM-a za 2016.
 • Pravo na žalbu gospodarskih subjekata
 • Presude suda Europske unije
   

Sadržaj možete pogledati OVDJE.

 

 

Opširnije...

U EOJN-u RH OBJAVLJEN JE MODUL REGISTAR UGOVORA

04.01.2018.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) u EOJN-u RH objavljen je modul Registar ugovora. Modul je u funkciji od 1. siječnja 2018.

Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora. Temeljem članka 6. Pravilnika naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

Objava registra ugovora. Temeljem članka 7. Pravilnika naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku. EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

U EOJN-u RH OBJAVLJEN JE MODUL E-ŽALBA

03.01.2018.

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) propisuje oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom. Temeljem navedenog Pravilnika u EOJN-u RH izrađen je modul e-žalba. Modul je u funkciji od 1. siječnja 2018.

Za rješavanje o žalbama izjavljenim sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i propisa kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti nadležna je Državna komisija.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Od 1. siječnja 2018. žalba se može dostaviti Državnoj komisiji elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba (EOJN-a RH).

Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

JEDNA PONUDA JEDNA GRUPA

03.01.2018.

Temeljem članka 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/17) ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH. Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu. Ova odredba primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Više informacija o dostavi ponuda kroz EOJN RH dostupno je OVDJE.

Opširnije...