Novosti: Siječanj 2018
 

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2018.

04.01.2018.

Europska komisija je, na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ, donijela je uredbe kojima su izmijenjene vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Uredbe su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, u cijelosti su obvezujuće i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU.

Europska komisija donijela je sljedeće uredbe i pripadajuću komunikaciju EK:

Opširnije...

OBJAVLJEN JE OSMI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

04.01.2018.

Bilten javne nabave br. 8 objavljen je u prosincu 2017.

Osmi broj Biltena javne nabave u RH, donosi niz informacija korisnih naručiteljima i ponuditeljima. Saznajte informacije iz prakse na vrijeme i prilagodite vlastito poslovanje.

SADRŽAJ možete pogledati OVDJE. Sve informacije o pretplati na Bilten dostupne su OVDJE.

 

OVAJ BROJ DONOSI:

 • Bilten javne nabave – prve dvije godine postojanja
 • Planiranje u javnoj nabavi
 • Izuzeća od primjene ZJN-a 2016.
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Institut sukoba interesa 
 • Bitne povrede ZJN-a 2016. iz prakse DKOM-a
 • Novosti o e-ESPD-u
 • Izvješće o radu DKOM-a za 2016.
 • Pravo na žalbu gospodarskih subjekata
 • Presude suda Europske unije
   

Sadržaj možete pogledati OVDJE.

 

 

Opširnije...

U EOJN-u RH OBJAVLJEN JE MODUL REGISTAR UGOVORA

04.01.2018.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) u EOJN-u RH objavljen je modul Registar ugovora. Modul je u funkciji od 1. siječnja 2018.

Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora. Temeljem članka 6. Pravilnika naručitelj je obvezan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Naručitelj je obvezan ažurirati registar ugovora prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci.

Objava registra ugovora. Temeljem članka 7. Pravilnika naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku. EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

U EOJN-u RH OBJAVLJEN JE MODUL E-ŽALBA

03.01.2018.

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) propisuje oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom. Temeljem navedenog Pravilnika u EOJN-u RH izrađen je modul e-žalba. Modul je u funkciji od 1. siječnja 2018.

Za rješavanje o žalbama izjavljenim sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i propisa kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti nadležna je Državna komisija.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Od 1. siječnja 2018. žalba se može dostaviti Državnoj komisiji elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba (EOJN-a RH).

Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

JEDNA PONUDA JEDNA GRUPA

03.01.2018.

Temeljem članka 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/17) ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH. Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu. Ova odredba primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Više informacija o dostavi ponuda kroz EOJN RH dostupno je OVDJE.

Opširnije...

UKIDANJE PROVJERE NAPREDNOG ELEKTRONIČKOG POTPISA

03.01.2018.

Od 1. siječnja 2018. iz EOJN-a RH ukida se funkcionalnost provjere naprednog elektroničkog potpisa.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...

U EOJN-u RH OBJAVLJENI SU MODULI: PLAN NABAVE I PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

03.01.2018.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) u EOJN-u RH objavljeni su moduli:

 • Plan nabave. Temeljem članka 4. Pravilnika, plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u EOJN-u RH u roku od osam dana od donošenja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Temeljem članka 9. Pravilnika, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Opširnije...