Novosti: Travanj 2016
 

OBJAVLJEN JE NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

28.04.2016.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi objavljeno je na stranici https://savjetovanja.gov.hr/. Nacrt prijedloga novog Zakona o javnoj nabavi možete pročitati i komentirati njegov sadržaj OVDJE

Opširnije...

IZRAVAN UČINAK DIREKTIVE 2014/24/EU I 2014/25/EU OD 18. TRAVNJA 2016. U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

26.04.2016.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je mišljenje o izravnom učinku novih direktiva na postupke javne nabave velike vrijednosti. Mišljenje možete pronaći OVDJE
Koje direktive imaju izravan učinak na postupke javne nabave?
• Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (tzv. klasična direktiva – za javne naručitelje) i
• Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (tzv. sektorska direktiva – za sektorske naručitelje).
Direktive su objavljene u Službenom listu EU broj L 94 od 28. ožujka 2014. Možete ih pronaći OVDJE
Direktive su stupile na snagu 17. travnja 2014. Rok za njihovu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo je 18. travnja 2016.
Iako važeći Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) dijelom sadrži odredbe koje su već usklađene s odredbama novih direktiva, Republika Hrvatska formalno ih nije prenijela u roku za transpoziciju, odnosno do 18. travnja 2016. Stoga je Ministarstvo gospodarstva objavilo gore navedeno mišljenje.
Na koje vrijednosne pragove direktive imaju izravan učinak?
Direktive se primjenjuju na vrijednosti nabave jednake ili veće od EU pragova (tzv. nabave velikih vrijednosti).
Naručitelji i ponuditelji trebaju znati:
• Izravna primjena odredbi direktiva odnosi se isključivo na nabave velike vrijednosti (zbog novonastale situacije i činjenice da Republika Hrvatska na vrijeme nije transponirala odredbe direktiva u nacionalno zakonodavstvo).
• Za nabave male vrijednosti naručitelji nastavljaju primjenjivati važeći Zakon o javnoj nabavi kao i do sada (do stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi).
Što je ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi?
Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016. Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. Uredbom je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD).
ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba. ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:
• ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
• ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
• ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje od 18. travnja 2016. u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016. Možete je pronaći OVDJE

Opširnije...

OBJAVLJEN OBJEDINJENI REGISTAR CERTIFIKATA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

26.04.2016.

Ministarstvo gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave) vodi Registar certifikata u području javne nabave. Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a obnavljaju se temeljem pohađanja redovitih usavršavanja. Prema podacima Ministarstva gospodarstva (Uprave za sustav javne nabave) od 2007. godine do danas izdano je 8163 certifikata u području javne nabave. Na dan objave izvatka iz Registra 11. travnja 2016. na www.javnanabava.hr, važećih certifikata je bilo 4526. Registar će se kvartalno ažurirati te će omogućavati uvid u osnovne podatke o osobama koje posjeduju važeći certifikat OVDJE

Opširnije...