Novosti: 2016
 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE USVOJILA NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

05.12.2016.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. studenog 2016, utvrdila je Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi te isti uputila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje. Predloženim Zakonom u hrvatski pravni sustav implementiraju se Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014.
Prijedlog Zakona o javnoj nabavi dostupan je OVDJE.

Opširnije...

NAPUTAK O POSTUPANJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

10.10.2016.

Ministarstvo gospodarstava donijelo je dana 26. rujna 2016. godine „Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske“. Naputak stupa na snagu osmog dana od objave u „Narodnim novinama“.

Ovim Naputkom se, u skladu s načelima iz članka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), propisuje postupanje u postupcima javne nabave u kojima je obvezna elektronička dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH):
1. tijekom roka za dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata,
2. u trenutku javnog otvaranja ponuda.
Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (NN, br. 88/16 od 30. rujna 2016.) možete naći OVDJE

Opširnije...

NOVI NAČIN OBJAVE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

28.09.2016.

Ministarstvo gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave) objavilo je informaciju o novom načinu objavljivanja u postupcima javne nabave velike vrijednosti.
Obavijesti o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljivati će se u EOJN RH (tj. na nacionalnoj razini) tek nakon njihove objave u TED-u (Tenders Electronic Daily – Dodatak Službenom listu EU), a najkasnije u roku od 48 sati od slanja na objavu ako naručitelj u tom roku nije obaviješten o objavi u TED-u. Početak primjene novih odredbi je od 1. listopada 2016. godine.
Objavljenu informaciju možete u cijelosti pročitati OVDJE.

Opširnije...

BILTEN JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, broj 3. – najava

06.09.2016.

Temporis savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, najavljuje treći broj Biltena javne nabave u RH, koji će biti objavljen do 30. rujna 2016. Sve informacije o tome kako možete postati pretplatnik Biltena javne nabave dostupne su na www.biltenjavnenabave.hr

U ovom broju Biltena obrađujemo teme prema Prijedlogu novog Zakona o javnoj nabavi, koji je usvojen 8. lipnja 2016. na 27. sjednici Vlade Republike Hrvatske, kako bi sudionici u sustavu mogli prilagoditi svoje poslovanje predstojećim izmjenama u području javne nabave.

Također, s obzirom da praksa DKOM-a iz srpnja i kolovoza 2016. uvodi bitne novine vezane za elektroničku nabavu, naručitelje i ponuditelje upućujemo na rješenja s kojima trebate biti upoznati.

Koje teme obrađujemo u Biltenu br. 3? U ovom Biltenu sadržaj je fokusiran na novine u sustavu javne nabave koje su pred nama (implementacija direktiva u hrvatsko zakonodavstvo). Obrađujemo sljedeće teme prema Prijedlogu nacrta Zakona o javnoj nabavi:

Otvoreni postupak javne nabave – novine
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje – novine
Razlozi isključenja gospodarskih subjekata – novine
Izuzeća od javne nabave – novine
In-house nabava
Javna nabava i prekršajna odgovornost – novine
Presude Europskog suda
Raskid ugovora o javnoj nabavi
I dr.

Posebno izdvajamo praksu DKOM-a vezanu za e- nabavu. U Biltenu br. 3, možete pročitati cijeli članak na ovu temu, ali s obzirom na važnost teme za praksu dio članka objavljujemo već sada:

…U postupku javne nabave naručitelj je u zapisniku o javnom otvaranju ponuda evidentirao kako je ponuda žalitelja potpisana naprednim elektroničkim potpisom, a što je utvrđeno uvidom u sustav EOJN. Međutim, u fazi pregleda i ocjene ponuda naručitelj je utvrdio kako ponuda ipak nije potpisana naprednim elektroničkim potpisom, neovisno o tome što je sustav EOJN na javnom otvaranju ponuda potvrdio da ja ponuda uredno potpisana. Naručitelj je svoje tvrdnje potkrijepio očitovanjem FINA-e kao izdavatelja certifikata spornog naprednog elektroničkog potpisa, te mišljenjem Uprave za sustav javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Ova mišljenja naručitelj je priložio uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. DKOM u ovom žalbenom postupku, neovisno od mišljenja FINA-e i Uprave za sustav javne nabave, ocjenjuje da je naručitelj nezakonito postupio kada je činjenicu nepostojanja naprednog elektroničkog potpisa utvrdio u fazi pregleda i ocjene ponuda, jer je navedeno, prema stavu DKOM-a, trebao utvrditi u fazi javnog otvaranje ponuda. Ovakav stav DKOM-a mijenja dosadašnju praksu javne nabave u RH te uvodi obvezu naručiteljima da ispravnost potpisa ponuda moraju utvrđivati na javnom otvaranju ponuda…

Ovu praksu DKOM-a možete pročitati u Rješenju KLASA: UP/II-034-02/16-01/341 od 7. srpnja 2016.
Rješenje DKOM-a

OVDJE

Opširnije...

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2015. GODINU

12.07.2016.

Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave objavila je Statističko godišnje izvješće o javnoj nabavi u RH za 2015. godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 181. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Naručitelji su do 31. ožujka svake godine obvezni izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu naručitelji su bili obvezni izraditi i dostaviti do 31. ožujka 2016. godine. Ovo Izvješće izrađeno je na temelju podataka objavljenih na https://eojn.nn.hr generiranjem svih podataka koji se odnose na sklopljene ugovore/okvirne sporazume tijekom 2015. Više o Izvješću možete pogledati OVDJE

Opširnije...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE USVOJILA NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

13.06.2016.

Dana 8. lipnja 2016. na 27. sjednici Vlade Republike Hrvatske, prihvaćen je Prijedlog zakona o javnoj nabavi kojim se ispunjava obveza Republike Hrvatske u prenošenju nove pravne stečevine EU-a u području javne nabave.

Prijedlog zakona o javnoj nabavi dostupan je OVDJE

Opširnije...

NAJAVA - BILTEN JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, broj 2.

08.06.2016.

Bilten javne nabave je prvi stručni časopis u RH namijenjen svim ponuditeljima i naručiteljima u sustavu javne nabave. Objavljuje se četiri puta godišnje. Bilten razrađuje teme vezane za sustav javne nabave koje mogu pomoći:
◦naručiteljima prilikom pripreme i provođenja postupaka javne nabave,
◦ponuditeljima prilikom pripreme ponuda i sudjelovanja u nadmetanjima.

Što donosi Bilten br. 2?
U drugom broju Biltena sadržaj je fokusiran na novine u sustavu javne nabave koje su pred nama (implementacija direktiva u hrvatsko zakonodavstvo). Novina je puno, a vremena za prilagodbu poslovanja je malo. Stoga, da nas novine u sustavu ne iznenade dajemo prikaz odredbi direktiva i nacrta prijedloga (novog) Zakona o javnoj nabavi. Također, u novom broju bit će prezentirani i sustavi javne nabave Republike Slovenije i Republike Srbije. Glavni državni revizor Republike Slovenije, pisati će o tržištu javne nabave Slovenije, dok će direktor Ureda za javne nabave Republike Srbije opisati tržište javne nabave u Republici Srbiji. Tržišta javne nabave u regiji zanimljiva su hrvatskim tvrtkama, a ove informacije će im olakšati dostavu ponuda, sudjelovanje u postupcima i ostvarivanju poslovnog uspjeha u ovom području.

Koje teme obrađujemo u Biltenu br. 2?
Obrađujemo sljedeće teme:
◦Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – što predstavlja, koji su ciljevi uvođenja i način primjene?
◦EU direktive i Nacrt novog Zakona o javnoj nabavi;
◦Postupci nabave sukladno novim direktivama EU-a i nacrtu ZJN-a;
◦Težak profesionalni propust;
◦Pravna zaštita u sustavu javne nabave;
◦Zelena nabava – što predstavlja i kako se primjenjuje?
◦Javna nabava i autorska prava – problemi u praksi;
◦Prva iskustva u primjeni novog Zakona o javnoj nabavi u Republici Sloveniji;
◦Sustav javne nabave u Republici Sloveniji i Republici Srbiji;
◦Niz drugih korisnih članaka i informacija.

Autori stručnih radova su osobe koje imaju teorijsko i praktično iskustvo stečeno radom u javnim i sektorskim naručiteljima, Uredu za javnu nabavu, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Državnom uredu za središnju javnu nabavu, Uredu za državnu reviziju te privatnom sektoru u RH i inozemstvu.

Bilten javne nabave br. 2. biti će objavljen do kraja lipnja 2016., na www.biltenjavnenabave.hr

Opširnije...

OKVIRNI SPORAZUM – osnovne odrednice

08.06.2016.

U članku su navedene osnovne odrednice okvirnog sporazuma sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Također, zbog jednostavnijeg razumijevanja primjene okvirnog sporazuma u praksi navedeni su i primjeri odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Članak je dostupan bez naknade OVDJE

Opširnije...

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE – osnovne odrednice

08.06.2016.

U članku su navedene osnovne odredbe vezane za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Također, zbog jednostavnijeg razumijevanja primjene ovog postupka u praksi navedeni su i primjeri odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Članak je dostupan bez naknade OVDJE

Opširnije...

UPUTE ZA NARUČITELJE Ver. 2. - Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

08.06.2016.

Od 1. srpnja 2016. u Republici Hrvatskoj svi naručitelji obvezni su odrediti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. Sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 83/13) obveza se odnosi na sve postupke javne nabave (male i velike vrijednosti). Tijekom listopada 2015. objavili smo Upute za naručitelje vezane za postupke e-nabave. Kako je sustav e-nabave od tada do svibnja 2016. doživio promjene kojima je unaprijeđena njegova funkcionalnost, za Vas smo pripremili Upute za naručitelje Ver. 2. U ovim Uputama Ver. 2. omogućen je pregled svih koraka u EOJN-u, od postupka registracije novog korisnika/naručitelja pa do provođenja postupka javne nabave u kojem je omogućena elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanja. Unesene su promjene koje su se dogodile u sustavu e-nabave do svibnja 2016. godine. Upute Ver. 2. su sastavljene kako bi pomogle svim naručiteljima u korištenju sustava EOJN-a. Pregled i preuzimanje Uputa Ver 2. moguće je bez naknade. Upute Ver. 2. – Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) izrađene su sukladno važećem zakonodavstvu javne nabave u Republici Hrvatskoj. Ove Upute namijenjene su svim osobama zainteresiranima za postupak registriranja, objavljivanja i otvaranja ponuda kroz EOJN kako bi na jednom mjestu mogli pronaći sve potrebne informacije. Upute su rađene po načelu "korak po korak" s ciljem da sve osobe koje nemaju dovoljno znanja o postupku elektroničke javne nabave (dalje u tekstu: e-nabava), ovdje mogu pronaći sve potrebne informacije od postupka registracije novog korisnika/naručitelja pa do provođenja postupka javne nabave u kojem je omogućena elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. Upućujemo Vas da prije prvog objavljivanja postupka, a svakako prije prvog javnog otvaranja ponuda, detaljno proučite ove Upute i druge dostupne informacije. Kako biste smanjili mogućnost pogreške kada provodite postupak e-nabave potrebno se prethodno pripremiti. Preporuka je da prisustvujete nekom javnom otvaranju ponuda kroz EOJN prije nego što provedete prvo otvaranje u vlastitom postupku. Svi znamo kako je javno otvaranje ponuda dostupno za javnost, oko nas imamo dosta kolega koji se bave javnom nabavom, a da su već proveli niz javnih otvaranja kroz EOJN. Najavite se kod njih i prisustvujte nekom e-otvaranju ponuda kao predstavnik javnosti. Jednom kada vidite kako sve funkcionira u praksi, bit će Vam lakše navedeni postupak provesti samostalno. Ukoliko Vam navedeno nije dovoljno i još uvijek nemate dovoljno znanja da provedete postupak samostalno, možete sudjelovati na edukacijama na ovu temu. Upute Ver. 2. su rađene temeljem dostupnih podataka iz sustava EOJN-a u svibnju 2016. Sustav e-nabave se svakodnevno razvija, kako se rješavaju problemi koji se pojavljuju tijekom njegovog korištenja, stoga su u sljedećem mjesecima moguće izmjene u sustavu, kao i izmjene ovih Uputa.

Upute za naručitelje ver. 2 možete preuzeti OVDJE

Opširnije...